Stratton Open Space 08-31-2017 - graphique

Gayfeather Flowers (Liatris Punctata)

StrattonOS--00334

StrattonOS00334